Buitengewone Algemene Vergadering 23 april 2015

 

CLUB MONTGOMERY” Vereniging zonder winstoogmerk

Oude Molenstraat 103/2

Oudergem (1160 Brussel)

 

GECOORDINEERDE STATUTEN

 

TITEL I: BENAMING, ZETEL, DUUR, DOEL

 

Art.1 De vereniging draagt de benaming “Club Montgomery”. Zij is een vereniging zonder winstoogmerk.

Zij heeft haar zetel in de Brusselse agglomeratie, te Oudergem, Oude Molenstraat 103/2

Zij hangt af van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

 

Art.2 De vereniging is van onbeperkte duur. Zij kan ten allen tijde worden ontbonden.

Art.3 De vereniging heeft tot doel haar leden, welke vrouwen zijn die een invloedrijke activiteit of een activiteit in de socio-culturele, economische, intellectuele of sportieve sector uitoefenen, een ontmoetings- en uitwisselingsplaats met nationaal en internationaal karakter aan te bieden, teneinde hun kennis te bevorderen.

De vereniging kan alle culturele, sportieve of andere activiteiten organiseren om haar doel te bereiken.

 

TITEL II: LEDEN: toelating, bijdrage, ontslag, uitsluiting

Art.4 De vereniging bestaat uit effectieve leden, ereleden, beschermende leden en gewone leden.

Effectieve leden zijn de stichtende leden evenals de leden die zijn toegelaten in die hoedanigheid door een beslissing van de Algemene Vergadering met een drie vierde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Enkel de effectieve leden genieten de rechten ten volle en zijn lid van de Algemene Vergadering. Hun aantal mag niet lager zijn dan drie.

Ereleden zijn de effectieve leden die de 75-jarige leeftijd hebben bereikt.

Beschermende leden zijn de dames die in die hoedanigheid zijn toegelaten door de Algemene Vergadering.

Gewone leden zijn de leden die zijn toegelaten door het Toetredingscomité volgens de modaliteiten die voorzien zijn in het Huishoudelijk Reglement.

Het Huishoudelijk Reglement vervolledigt en verduidelijkt de regels in verband met de categorieën en hoedanigheden van de leden.

 

Art.5 De term « leden » verwijst naar alle effectieve leden, ereleden, beschermende leden of gewone leden.

De term « lid » verwijst zonder onderscheid naar het effectieve lid, erelid, beschermend lid of gewoon lid.

 

Art.6 De bedragen van het toetredingsrecht en de jaarlijkse bijdragen worden door de Algemene Vergadering bepaald en aangepast.

Alle leden betalen een jaarlijkse bijdrage die niet hoger mag zijn dan € 1.200.

De Algemene Vergadering kan bepaalde leden tijdelijk of definitief vrijstellen van betaling van de bijdrage.

 

Art.7 De leden zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging.

 

Art.8 Elk lid is vrij zich uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk zijn ontslag aan de Raad van Bestuur mee te delen

Wordt geacht ontslag te nemen:

1. het lid dat de bijdrage die haar is opgelegd niet betaalt binnen de maand na de aanmaning die haar per post werd verstuurd.

2. elk lid dat de bepalingen van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement overtreedt.

 

Art.9 Elk lid moet zich, door deze hoedanigheid, schikken naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging, die beschikbaar zijn op het secretariaat, en ook naar de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

De uitsluiting of schorsing van elk lid kan worden uitgesproken in geval van ernstige overtreding van de Statuten, van het Huishoudelijk Reglement, van de regels van het geweten en het fatsoen.

Deze uitsluiting of schorsing wordt uitgesproken door de Algemene Vergadering met een drie vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Vooraleer kan worden beslist tot schorsing of uitsluiting heeft het lid, eventueel bijgestaan door zijn raad, het recht om gehoord te worden door de Algemene Vergadering.

 

Art.10 De ontslagnemende leden, leden die worden uitgesloten of geschorst en de erfgenamen of rechthebbenden van overleden leden kunnen geen rechten doen gelden over het maatschappelijk vermogen; zij kunnen geen enkel rekeningoverzicht, noch verzegeling, noch inventaris vorderen of verkrijgen.

 

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING

Art.11 De Algemene Vergadering bestaat uit de effectieve leden. Zij is het hoogste orgaan van de vereniging.

Haar beslissingen zijn bindend voor alle leden.

Zij beschikt over alle bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet of door de huidige Statuten zijn toegekend.

Zijn onder meer aan haar bevoegdheid voorbehouden:

1. het wijzigen van huidige Statuten en van het Huishoudelijk Reglement;

2. het benoemen van de Voorzitster en van de Ondervoorzitsters;

3. het benoemen en ontslaan van de bestuurders, de verificateurs van de rekeningen en de leden van het Toetredingscomité;

4. het benoemen van de effectieve leden;

5. het benoemen van de beschermende leden;

6. het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen;

7. de ontheffing van de bestuurders en de verificateurs van de rekeningen;

8. het uitsluiten of schorsenvan de leden;

9. het bepalen van het bedrag van het toetredingsrecht en de jaarlijkse bijdragen;

10. het vrijwillige ontbinden van de vereniging;

De Voorzitster en de Ondervoorzitsters worden voor vier jaar benoemd met beëindiging op het eind van de 4e gewone Algemene Vergadering na hun verkiezing. Ze zijn herkiesbaar.

De leeftijdsgrens van de bestuurders is 75 jaar.

 

Art.12 De Algemene Vergadering wordt minstens 15 volledige dagen voor de vergadering door de Raad van Bestuur bijeengeroepen.

De bijeenroepingen bevatten de agenda; ze moeten verzonden worden per brief, fax of e-mail.

De Vergadering kan slechts beraadslagen en stemmen over de punten die op de agenda vermeld staan.

De Vergadering dient samengeroepen te worden indien één vijfde van de effectieve ledenzulks aanvraagt.

Behoudens meer beperkende bepalingen in de wet of in de Statuten beslist en stemt de Algemene Vergadering geldig bij absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wat ook het aantal aanwezige effectieve leden is.

Er wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen of met blanco of nietige stembiljetten.

Elk effectief lid, kan zich op de Vergadering door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen op grond van een geschreven volmacht; evenwel kan een effectief lid niet meer dan twee andere effectieve leden vertegenwoordigen.

Alle effectieve leden hebben een zelfde stemrecht. De stemming is geheim en schriftelijk.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitster of in haar afwezigheid door een Ondervoorzitster, en bij gebreke daarvan, door de oudste aanwezige bestuurder.

In geval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitster of haar vervangster doorslaggevend.

De beslissingen van de Vergadering worden opgenomen in een proces-verbaal, ondertekend door de Voorzitster en door de effectieve leden die dit wensen.

Deze processen-verbaal worden geklasseerd in een register. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er kennis van kunnen nemen, zonder dat het evenwel verplaatst kan worden.

Elk lid of een derde die blijk geeft van een belang kan uittreksels ondertekend door de Voorzitster of door twee bestuurders vragen.

De uittreksels bestemd voor te leggen aan het gerecht of elders worden door de Voorzitster of door twee bestuurders ondertekend.

Elk jaar wordt op de laatste donderdag van november een gewone Algemene Vergadering gehouden.

De gewone leden kunnen worden uitgenodigd om de Algemene Vergadering bij te wonen zonder stemrecht.

 

TITEL IV: Beheer en dagelijks bestuur

Art.13 De vereniging wordt bestuurd door een raad van maximum vijftien leden waarvan van rechtswege deel uitmaken de Voorzitster, de Ondervoorzitsters en de Schatbewaarder evenals tien bestuurders benoemd binnen de effectieve leden, door stemming op een lijst en bij absolute meerderheid.

De taalpariteit moet worden gerespecteerd voor de tien bestuurders die onder de effectieve leden worden benoemd.

Indien slechts drie personen lid van de vereniging zijn, is de raad van bestuur slechts uit twee personen samengesteld. De raad van bestuur zal steeds een persoon minder bevatten dan het aantal leden van de vereniging.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de Algemene Vergadering herroepen worden. De duur van het mandaat van de verkozen bestuurders wordt vastgesteld op drie jaar, een einde nemend op het eind van de derde Gewone Algemene Vergadering volgend op de verkiezing. De uittredende bestuurder is herkiesbaar.

In het geval een plaats van bestuurder openvalt alvorens de termijn van het mandaat is verlopen, kan een nieuwe bestuurder worden benoemd en vervolmaakt die de termijn van diegene die zij vervangt.

De leden van de Raad van Bestuur die in dienst zijn wanneer ze de leeftijdsgrens van 75 jaar bereiken, vervolmaken hun mandaat tot het eind van de termijn.

 

Art.14 De Raad kiest onder de leden van de Club de Schatbewaarder voor een termijn van twee jaar.

In geval van afwezigheid van de Voorzitster zullen de vergaderingen voorgezeten worden door de oudste Ondervoorzitster en, bij gebreke hieraan, door de andere Ondervoorzitster of door de oudste aanwezige bestuurder.

De Raad wordt door de Voorzitster bijeengeroepen. Deze moet minstens drie maal per jaarworden bijeengeroepen en wanneer minstens vijf bestuurders dit vragen.

Elke bestuurder die verhinderd is, kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere bestuurder om haar op een bepaalde vergadering van de Raad te vertegenwoordigen en er in haar plaats te stemmen; geen enkele bestuurder kan aldus meer dan één van haar collega’s vertegenwoordigen.

De Raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden bij absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen; in geval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitster of van haar vervangster doorslaggevend.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en de administratie van de vereniging.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de Statuten is voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.

De Raad is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering.

De rechtshandelingen, hetzij als eiseres of als verweerster, worden door de Voorzitster of een Ondervoorzitster en een gezamenlijk optredende bestuurder, in naam van de vereniging gevoerd en gevolgd.

De Raad van Bestuur kan bepaalde bevoegdheden overdragen aan een gevolmachtigde naar keuze.

De Raad van Bestuur kan ook, op eigen verantwoordelijkheid, het dagelijks beheer van de vereniging overdragen aan één of meer leden of aan een derde.

Alle handelingen die de vereniging verbinden, worden ondertekend, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gemachtigde binnen de grenzen van zijn volmacht, hetzij door een persoon die gemachtigd werd met het dagelijks bestuur en binnen de grenzen van dit bestuur.

De beslissingen van de Raad worden opgenomen in een proces-verbaal dat ondertekend wordt door de Voorzitster en door de bestuurders die dit wensen.

De uittreksels die aan het gerecht of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de Voorzitster of door twee bestuurders.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vereniging;

Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van het mandaat dat ze hebben gekregen en tot de fouten gemaakt tijdens de uitoefening ervan.

Hun mandaat is kosteloos.

 

Art.15 De leden van het Toetredingscomité worden benoemd door de Algemene Vergadering onder de effectieve leden.

Ze zijn verplicht op straffe van uitsluiting het geheim van de beraadslagingen te eerbiedigen.

Behoudens de Voorzitster, die er van rechtswege deel van uitmaakt, bestaat het Toetredingscomité uit twaalf leden.

Het telt evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden.

De werking van dit comité wordt door het Huishoudelijk Reglement van de vereniging beheerst.

 

Art.16 Elk jaar worden de boeken op eenendertig augustus afgesloten en stelt de Raad van Bestuur de balans en de rekening van ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar op om ze voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur stelt bovendien de begroting op van het lopende boekjaar en legt die aan dezelfde vergadering voor.

 

Art.17 De Algemene Vergadering stelt verificateurs van de rekeningen aan, die belast zijn met het onderzoek van de balansen en de rekeningen van ontvangsten en uitgaven.

Deze verificateurs van de rekeningen presenteren hun verslag aan de Algemene Vergadering.

Zij worden benoemd voor twee jaar en zijn herkiesbaar.

Hun mandaat is gratis, tenzij anders wordt beslist op de Algemene Vergadering.

 

Art.18 In geval van vrijwillige ontbinding zal de Vergadering die de ontbinding heeft uitgesproken tegelijkertijd de wijze van vereffening bepalen, één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheden bepalen.

In geval van ontbinding zal het netto maatschappelijk vermogen toebedeeld worden aan een vereniging zonder winstoogmerk die dezelfde doeleinden nastreeft of aan één of meer goede werken van algemeen belang.

 

Art.19 Alle gevallen waarover niets voorzien is in huidige Statuten worden beheerst door het Huishoudelijk Reglement en door de bepalingen van de wet.

 

Titel V- OVERGANGSBEPALING

Art.20 Deze gecoördineerde tekst van de statuten die wijzigingen bevat die werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 23 april 2015, vernietigt en vervangt alle geldende statutaire bepalingen. De nieuwe bepalingen treden in werking vanaf 1 juli 2015 behalve voor wat de lopende mandaten betreft, die verdergaan tot hun einddatum met inachtneming van de regels die van kracht waren tijdens hun verkiezing of benoeming.