De Club

 

De Raad van Bestuur

  • Sibylle BATTARD
  • Marie-Henriette BINST
  • Chantal BUTAYE
  • Martine GOEMAERE
  • Martine KINET
  • Véronique LEGEIN
  • Chantal Silvia MOREAU
  • Marijke ROOSEGAARDE BISSCHOP
  • Christiane STRUYVEN
  • Chantal VAN SINAY

Voorzitster: Françoise BERTIEAUX

Vice-voorzitster: Vincianne DELVIGNE

Schatbewaarder: Caroline DELBAERE

Werking van de Club

 

De vereniging bestaat uit effectieve leden, ereleden, beschermende leden en gewone leden.

Effectieve leden zijn de stichtende leden evenals de leden die zijn toegelaten in die hoedanigheid door een beslissing van de Algemene Vergadering. Enkel de effectieve leden genieten de rechten ten volle en zijn lid van de Algemene Vergadering.

Ereleden zijn de effectieve leden die de 75-jarige leeftijd hebben bereikt.

Beschermende leden zijn de dames die in die hoedanigheid zijn toegelaten door de Algemene Vergadering.

Gewone leden zijn de leden die zijn toegelaten door het Toetredingscomité.

Elk lid moet zich, door deze hoedanigheid, schikken naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging, die beschikbaar zijn op het secretariaat, en ook naar de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering bestaat uit de effectieve leden. Zij is het hoogste orgaan van de vereniging. Haar beslissingen zijn bindend voor alle leden. Zij beschikt over alle bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet of door de huidige Statuten zijn toegekend.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van maximum vijftien leden waarvan de Voorzitster, de Ondervoorzitsters, de Secretaris-generaal en de Schatbewaarder van rechtswege deel uitmaken evenals tien bestuurders benoemd binnen de effectieve leden.
De Voorzitster en de Ondervoorzitsters worden voor vier jaar benoemd.
De duur van het mandaat van de verkozen bestuurders wordt vastgesteld op drie jaar.
De Raad kiest onder de leden van de Club de Secretaris-generaal en de Schatbewaarder voor een termijn van twee jaar.
De leeftijdsgrens van de bestuurders is 75 jaar.

De Raad van Bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur overdragen aan een of meer leden, over het algemeen de Secretaris-Generaal en de Schatbewaarder, of aan een derde.
De Raad kan bovendien bepaalde taken, zoals de organisatie van de lunchdebatten, de culturele, sportieve of andere activiteiten, de bridgebijeenkomsten en ook de redactie van het ledenblad delegeren aan verschillende comités, die zo vaak vergaderen als nodig is.

De Secretaris-Generaal is de eindverantwoordelijke van het ledenblad.